Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov – GDPR

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V súvislosti s prijatím Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie vašich osobných údajov zo strany EAA–OIL SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom Dvojkrížna 45, 821 06 Bratislava, IČO: 35700891, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., vložka č. 11959/B, vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov zo strany EAA-OIL SLOVENSKO, s.r.o., vo vzťahu ku ktorým je EAA-OIL SLOVENSKO, s.r.o. v pozícii prevádzkovateľa.

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, a ktorých rozsah sa líšia najmä podľa typu registrácie a obchodu na eshope www.eshop-eaa.sk , zahŕňajú Vaše (a) meno a priezvisko; (B) kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy a telefónne. Čísla); (C) identifikačné údaje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy cez obchodný portál www.eshop-eaa.sk.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje využívame najmä na:

 • komunikáciu s vami a správu nášho zmluvného vzťahu vrátane overovania Vašich pokynov;

 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb zákazníkom

 • riešenie Vašich sťažností

 • predloženie dôkazov v prípade možného alebo prebiehajúceho sporu s Vami

Ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo ak to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovuje ochranu vašich práv, využívame technológie najmä pre tvorbu vašich profilov pre vyššie uvedené účely. Ak podľa Vás naše technológie pomýli, môžete nás požiadať o kontrolu.

Vaše osobné údaje uchovávame, len ak trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracovania Vašich osobných údajov

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať, pretože:

 • je to potrebné na účely uzatvorenia alebo plnenia kúpnej zmluvy s Vami

 • ste nám na spracovanie Vašich osobných údajov poskytli kedykoľvek odvolateľný súhlas

V prípade, že je na spracovanie osobných údajov (vrátane osobitných kategórií) nevyhnutný súhlas a Vy sa rozhodnete ho neudeliť, môže sa stať, že nebudeme môcť vykonať úkony nevyhnutné, aby sme Vám mohli poskytnúť objednané produkty a služby a v niektorých prípadoch budeme musieť ukončiť naše zmluvné vzťahy.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument)

 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany EAA-OIL SLOVENSKO, s.r.o.

 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov

 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (B) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (C) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (D) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov

 • právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, ak (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (B) spracovanie je protizákonné; (C) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovania po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami

 • právo podať námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov v prípade, že je spracovávame (a) na účely priameho marketingu alebo (b) na účely našich oprávnených záujmov

 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich inam

 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov

Ako chránime vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Pokiaľ máte otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu EAA-OIL SLOVENSKO, s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. číslo +421 2 4552 7392, elektronicky na adrese bratislava@eaa.sk alebo písomne na vyššie uvedenej adrese.